Regulamin zamówień i dostaw

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT APETIT

§1 Postanowienia ogólne

    1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez  iFIT Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931151, NIP: 5223213072, REGON 520402300 ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, zwanym dalej „Fit Apetit”.

    2    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

        Usługi       - Przygotowanie i dostarczanie przez Fit Apetit posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

        Klient       - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    1    Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”):

    2    Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej

    3    Każda dieta z oferty Fit Apetit to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowi dieta Lunchbox, która składa się z 3 posiłków: śniadanie, obiad, kolacja oraz opcja obiad

    4    Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, oraz kartką zawierającą informację o wartości energetycznej każdego dania, jego makroskładnikach jak białka, tłuszcze i węglowodany. Posiłki dostarczane sa w papierowej torbie oznaczonej indywidualnym ID Klienta oraz adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.

    5    Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fit Apetit („Cennik”), dostępnym pod adresem (zakładka „diety”)

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

    1    Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

    1a   Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem dostępny przez 24h na dobę.

    1b   Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres biuro@fitapetit.com.pl

    2  Diety realizowane są 48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty.  Przyjęcie zamówienia związane jest z dokonaniem płatności online. Zamówienia wraz z przełożeniami przyjmujemy na dwa dni przed planowaną dostawą do godz. 15.00, a zmiany adresu do 12.00 dnia poprzedzającego dostawę. Złożenie zamówienia lub zmiany w diecie muszą zostać potwierdzone przez Fit Apetit w formie e-mail bądź w aplikacji.

    2a Zamówienia na poniedziałki przyjmowane są maksymalnie do soboty do godz. 11.00, na wtorki do niedzieli do godz. 15:00

    2b Zmiany adresu na kolejny dzień roboczy maksymalnie do godz. 12.00 dnia poprzedzającego dostawę a na poniedziałki do soboty do godz. 11

    3   Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez komunikator 

    4    Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw, oraz statusu płatności oraz innych istotnych dla danego Zamówienia informacji.

    5    Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy oraz podanie prawidłlowych danych w tym adresu email oraz numeru telefonu oraz potwierdzenia przez Fit Apetit otrzymania ww. potwierdzenia płatności.

    6    W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

    7    Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

    8    Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit Apetit o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

    9    Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Fit Apetit za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Fit Apetit o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

   10.    OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są do wybranych Miast i miejscowości możliwych do sprawdzenia w zakładce Gdzie nas znaleźć. Istnieje możliwość sprawdzenia możliwości dostawy do miejscowości, której nie ma w Panelu drogą mailową. Aby potwierdzić możliwośc dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres email: biuro@fitapetit.com.pl. W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.

    12. Promocje i kody rabatowe- aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz mediach społecznościowych. 

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

    1    Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposob:

    a    przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony

    b    w przypadku zamówienia z wykorzystaniem kodu rabatowego, zamówienie musi zostać opłacone maksymalnie do 7 dnia po upływie ważności użytego kodu.

    2    Fit Apetit uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.

§6 Dostawa

    1    Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 10:00

    2.   Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty - zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Fit Apetit poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, smsowo lub mailowo.

    2a    W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy lub braku oznaczeń domu lub mieszkania, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

    2b   W przypadku niedziałającej windy kurier nie ma obowiązku doręczenia diety pod drzwi na wysoko położonych lokalach.

    3    W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy iFIT Sp. z o.o.  (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych, itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie. W związku z panującą pandemią koronawirusa SARS Cov-2 w przypadku wystąpienia obowiązku kwarantanny zakładu produkcyjnego Fit Apetit - iFIT Sp. z o.o. dostawy zamówionych zestawów realizowane będą w innym terminie tj. po zakończeniu kwarantanny. Dodatkowo w związku z pandemią COVID19 dostawy do obiektów szpitalnych, przychodni oraz innych związanych z działalnością medyczną mogą być ograniczone. 

§7 ZMIANA I ZAWIESZENIE ZAMÓWIENIA

    1    Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Fit Apetit wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

    2    Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do zawieszenie Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji. 

    3    W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 7:00 dnia poprzedzającego dostawę.

    4    Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia. W przypadku zamówienia diety w cenie promocyjnej nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.

§8 REKLAMACJE

    1    W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.

    2    Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:

    3    Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

    4    Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

    5    W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Fit Apetit poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

    6    W razie stwierdzenia przez Fit Apetit , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fit Apetit poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

    7    W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fit Apetit , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Fit Apetit należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fit Apetit.

§9 Odstąpienie od umowy

Fit Apetit informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych. 

a W przypadku chęci rezygnacji z diety istnieje możliwość jej zawieszenia na okres 30 dni lub przepisania zamówienia na inną osobę

§10 Promocje

Promocje organizowane przez Fit Apetit nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach. Z Promocji dotyczącej 1 pkt, które klient otrzymuje przy wyrażeniu zgód marketingowych skorzystać można tylko raz. Każdorazowa próba w postaci zakładania nowych fikcyjnych kont, niepoprawnych adresów email oraz podawania nieprawdziwych danych skutkować będzie natychmiastową blokadą zamówienia. W przypadku zamówienia diety w cenie promocyjnej nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia.

Maksymalny okres, na który można zamówić diety w cenach promocyjnych - dotyczy wszystkich akcji rabatowych poza odrębnymi przypadkami gdzie jest to wyraźnie okreśone- wynosi 60 dni.  Promocje organizowane przez Fit Apetit nie łączą się ze sobą. 

Promocja 15% rabatu przy zamówieniu zestawów na okres 60 dni - kod może zostać użyty przez Klienta w przypadku zamówienia dowolnej diety na okres minimum 60 dni. W przypadku użycia kodu na okres krótszy niż opisany w promocji zamówienie nie będzie realizowane do momentu uiszczenia dopłaty. 

Promocja 15% rabatu przy zamówieniu zestawów na okres 30 dni - kod rabatowy może zostać użyty przez Klienta w przypadku zamówienia dowolnej diety na okres minimum 30 dni. W przypadku użycia kodu na okres krótszy niż opisany w promocji zamówienie nie będzie realizowane do momentu uiszczenia dopłaty.

§11 Panel Klienta/Aplikacja FitChoice

1 menu można wybierać najpóźniej na 72h przed planowaną dostawą. W przypadku braku wyboru, bądź zamówienia diety rozpoczynającej się w terminie krótszym niż 72 h, Klient otrzyma menu domyślne dla wybranej diety. Skład dań podany w panelu może ulec niewielkim modyfikacjom związanym z dostępnością produktów u producentów. Zmiany te nie dotyczą alergenów zgodnie z  Dz. U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.

2 Oceny posiłków możliwe są przez 72h po dostawie. W przypadku braku oceny w wyznaczonym terminie funkcja ta zostaje automatycznie zablokowana

3. Zmiany terminów dostaw oraz przełożenia diet na inny dzień 

4. Zmiany rodzaju diety możliwa jest na 72 h przed planowaną dostawą

5. Poszczególne Pakiety umożliwiają wybór dań od 15 do 35 różnych pozycji w przypadku diet 5 daniowych - ilość posiłków do wyboru zmniejsza się wraz z wybranym wariantem diety (4 posiłki, 3 posiłki, sam obiad) 

6. Zdjęcia posiłków w aplikacji FitChoice są zdjęciami poglądowymi, nie obrazują posiłków otrzymanych dla określonych wariantów kalorycznych diet. Mogą występować różnice w dodatkach (sezonowość).

§12 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest iFIT Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931151, NIP: 5223213072, REGON 520402300 przy ul. Wszemirowskiej 22, 02-411 Warszawa. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt mailowy. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

§14 REGULAMIN

     1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

     2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.

 

 

Zamów zestaw
Próbny
Sprawdź
Zobacz gdzie
Dowozimy
Sprawdź

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.