Regulamin zamówień i dostaw

 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGU DIETETYCZNEGO FIT APETIT

§1 Postanowienia ogólne

    1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych przez Fit Apetit , wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod nazwą Eko Life Konrad Wawrzeła ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, zwanym dalej „Fit Apetit”.

    2    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

        Usługi       - Przygotowanie i dostarczanie przez Fit Apetit posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego

        Klient       - Pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    1    Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie („Zestaw”):

    2    Charakterystyka poszczególnych diet dostępna jest na stronie internetowej

    3    Każda dieta z oferty Fit Apetit to zestaw kolejno 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Wyjątek stanowi dieta Lunchbox, która składa się z 3 posiłków: śniadanie, obiad, kolacja.

    4    Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, oraz kartką zawierającą informację o wartości energetycznej każdego dania, jego makroskładnikach jak białka, tłuszcze i węglowodany. Posiłki dostarczane sa w papierowej torbie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem i informacją o znajdującej się wewnątrz diecie.

    5    Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Fit Apetit („Cennik”), dostępnym pod adresem (zakładka „diety”)

    6    Dieta testowa to jednodniowy zestaw, umożliwiający Klientowi sprawdzenie jak wygląda i smakuje dieta Fit Apetit. Jest to taki sam zestaw, jaki otrzymują inni Klienci danego dnia w danej diecie lecz opatrzona jest niższą ceną.

    7    Klient ma prawo skorzystać z diety testowej jednokrotnie.

    8    Każda kolejna próba złożenia zamówienia na dietę testową zostanie odrzucona.

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

    1    Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):

    1a   Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem dostępny przez 24h na dobę.

    1b   Mailowo poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres

    2  Diety realizowane są od 24-48h roboczych od daty otrzymania zamówienia i potwierdzenia wpłaty. Zamówienia na kolejny dzień roboczy przyjmowane są maksymalnie do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę - przyjęcie zamówienia związane jest z przesłaniem potwierdzenia przelewu lub dokonania płatności online do godz. 8:00

    2a Zamówienia na poniedziałki przyjmowane są maksymalnie do piątku do godz. 13.00

    3   Dostępne formy kontaktu to kontakt telefoniczny, mailowy

    4    Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.

    5    Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dostarczenie potwierdzenia płatności na adres mailowy

    6    W przypadku nieprzestrzegania pkt. 4 klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i ubiegania się o zwrot należności.

    7    Klient podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych, adresu do dostawy cateringu wraz z informacjami dodatkowymi dostępu do wskazanego adresu (np. kod dostępu) oraz numeru telefonu.

    8    Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Fit Apetit o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

    9    Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia - także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 8 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Fit Apetit za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Fit Apetit o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

    10.   Istnieje możliwość wyłączenia poszczególnych produktów z diety. Wykluczenia płatne są dodatkowo 7 zł/dzień w przypadku liczby do 3.  Każda dieta zawierająca wykluczenia musi być uprzednio skonsultowana  z Fit Apetit. O możliwości wykluczenia danego produktu Fit Apetit poinformuje Klienta droga mailowa wraz z informacją o dodatkowej kwocie do zapłaty. Dieta z wykluczeniami jest traktowana jako dieta indywidualna.

   11.    OBSZAR DOSTAW: Diety dostarczane są do wybranych Miast i miejscowości możliwych do sprawdzenia w Panelu zamówień. Istnieje możliwość sprawdzenia możliwości dostawy do miejscowości, której nie ma w Panelu drogą mailową. Aby potwierdzić możliwośc dowozu pod wskazany adres należy skontaktować się poprzez adres email: biuro@fitapetit.com.pl. W przypadku potwierdzenia możliwości dowozu pod wskazany adres wysłany zostanie mail z potwierdzeniem oraz ewentualnym dodatkowym kosztem. Odpowiedź zostanie wysłana w przeciągu 24h od daty otrzymania zapytania.

    12. Promocje i kody rabatowe- aktualne promocje i zniżki publikowane są na stronie głównej oraz mediach społecznościowych. Promocja - Zamów dowolną dietę na minimum 10 dni i wpisz kod JESIEN5 a dostaniesz 5% rabatu obowiązuje do zamówień dowolnej diety na okres minimum 10 dni oraz Promocja z kodem JESIEN30 do zamówień minimum 30 dni diety obowiązuje do zamówień dowolnej diety na okres minimum 30 dni. Zamówienia krótsze niż wskazane w warunkach promocji z wpisanym kodem rabatowym nie będą realizowane do momentu dokonania dopłaty. Promocja trwa do odwołania. Wszystkie promocje obowiązują do zamówień maksymalnie na 60 dni.

   13. Zwroty za nierealizowane zamówienia - w przypadku rezygnacji realizowane są w przeciągu 7 dni roboczych.

§5 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

    1    Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przed jego realizacją na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujący sposob:

    a    przelewem online lub klasycznym przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy dostępny również w stopce strony

    2    Fit Apetit uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie.

§6 Dostawa

    1    Klient ma możliwość podania preferowanych/ opcjonalnych godzin dostarczenia zamówienia. Dostawca zastrzega sobie możliwość dostarczenia zamówienia w innych godzinach niż preferowane przez klienta, zachowując przedział czasowy 24:00- 8:00

    2.   Dostawy realizowane są  w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku oraz w soboty - zestawy weekendowe, z wyłączeniem dni świątecznych oraz terminów o których Fit Apetit poinformuje Klienta poprzez platformę Internetową, portale społecznościowe, mailowo lub poprzez informację na załączonych do diet Menu.

    2    W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia poprzez nieobecność osoby upoważnionej do odbioru  lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz.13:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

    3    W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Eko Life Konrad Wawrzeła (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie cateringu, a klientom nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

    1    Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Fit Apetit wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

    2    Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 8:00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

    3    O chęci zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Fit Apetit telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem

    4    Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.

    5    W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fit Apetit) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach dni pojedynczych. W przypadku korzystania z diety wykupionej na portalach partnerskich (GROUPON, MyDeal) zwrot zostanie pomniejszony o prowizję dla ww. portali.

    6    W przypadku zmiany diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, klient zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 8:00 dnia poprzedzającego dostawę.

    7    Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany diety na tańszą w trakcie trwania zamówienia.

§8 REKLAMACJE

    1    W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja") w terminie 24 h  od realizacji zamówienia. Zgłoszenia „Reklamacja" po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje dotyczące braku dostawy należy zgłaszać maksymalnie do godz. 10:00 w dniu dostawy.

    2    Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem:

    3    Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

    4    Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

    5    W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji Fit Apetit poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

    6    W razie stwierdzenia przez Fit Apetit , iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, Fit Apetit poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 7 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

    7    W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 5 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fit Apetit , który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Fit Apetit należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonych Klientowi posiłku lub posiłków zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Fit Apetit.

§9 Promocje

Promocje organizowane przez Fit Apetit nie łączą się ze sobą, chyba, że jest to wyraźnie napisane w warunkach. W przypadku zapisu do Newsettera kod promocyjny obowiązuje jedynie przy składaniu pierwszego zamówienia na minimum 5 dni oraz nie łączy się z innymi promocjami.

Maksymalny okres, na który można zamówić diety w cenach promocyjnych - dotyczy wszystkich akcji rabatowych- wynosi 60 dni.  Promocje organizowane przez Fit Apetit nie łączą się ze sobą. 

UWAGA, Promocje nie dotyczą zestawów testowych.

Promocje i kody rabatowe- Promocja -Zamów dowolną dietę na minimum 10 dni i wpisz kod JESIEN5 a dostaniesz 5% rabatu obowiązuje do zamówień dowolnej diety na okres minimum 10 dni oraz Promocja z kodem JESIEN30 do zamówień minimum 30 dni diety obowiązuje do zamówień dowolnej diety na okres minimum 30 dni. Zamówienia krótsze niż wskazane w warunkach promocji z wpisanym kodem rabatowym nie będą realizowane do momentu dokonania dopłaty. Promocja trwa do odwołania.

Promocja Black Week - rabat 15% dotyczy zamówienia jednej diety przez jednego odbiorcę na okres minimum 15 dni. Rabat 20% dotyczy zamówienia jednej diety przez jednego odbiorcę na minimum 20 dni. 20% rabat możliwy przy dostawie diety jedynie na terenie Warszawy. Maksymalny okres, na który można zamówić dietę wynosi 60 dni. Wpłata za złożone zamówienie w promocji musi zostać zaksięgowana na koncie maksymalnie do dnia 1.12.2019 r. 

Zamówienia krótsze niż wskazane w warunkach promocji z wpisanym kodem rabatowym nie będą realizowane do momentu dokonania dopłaty. Promocja trwa do 1.12.2019 r.

PROMOCJA BLACK FRIDAY- 20% rabatu na wszystkie diety i dowolną długość zamówienia z przedziału (1-60 dni) - nie dotyczy zestawów testowych - rozpoczyna się w dn. 28.11.2019 r o godz. 17:30 i kończy 29.12.2019 r. o godzinie 24:00. 

Promocja BLACK FRIDAY zostaje wydłużona do dnia 1.12.2019 r. do godziny 20:00

Promocja MAGICZNY GRUDZIEŃ obowiązuje przy jednorazowym zamówieniu dowolnej diety na okres minimum 20 dni. Rabat w wysokości 150 zl naliczony zostanie po wpisaniu kodu MAGICDEC19. Zamówienia krótsze z wykorzystaniem kodu traktowane będą jako próba naruszenia regulaminu i automatycznie blokowane do czasu dopłaty. 

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Konrad Wawrzeła, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eko Life Konrad Wawrzeła przy ul. Wszemirowskiej 22, 02-411 Warszawa. Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt mailowy. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.

§11 REGULAMIN

     1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na niniejszy regulamin.

     2. Treść regulaminu może ulec zmianie bez uprzedzenia.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "SKARBONKA"

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym  Skarbonka(dalej jako ,,Program”/,,Program lojalnościowy”), organizowanym przez Eko Life Konrad Wawrzeła, ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, NIP: 522-284-50-02, REGON: 142631710, e-mail: biuro@fitapetit.com.pl (dalej jako ,,Organizator”).
2. Program jest prowadzony na terytorium Polski. Program trwa od dnia 10 lipca 2019 roku od godziny 00.01 do odwołania, z zastrzeżeniem zapisów §5.
3. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
4. Program umożliwia klientom Organizatora (dalej jako ,,Klienci”) nabywającym za pośrednictwem sklepu internetowego fitapetit.com.pl (dalej jako ,,Sklep”) program dietetyczny oferowany w Sklepie (dalej jako ,,Zestaw”) zdobycie punktów, które następnie mogą wymienić na rabaty pieniężne (dalej jako ,,Rabaty”) na warunkach określonych w Regulaminie. 
5. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej www.fitapetit.com.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

§2 UCZESTNICY PROGRAMU

1. Uczestnikiem Programu (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski oraz występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych: a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, b. dostęp do poczty elektronicznej, c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3. Zbieranie punktów, które można wymienić na Nagrody w Programie wymaga zgłoszenia się do BOK poprzez e-mail (biuro@fitapetit.com.pl) lub telefon (+48 607 07 90 40) w celu uzyskania indywidualnego kodu.  Kod ten może być przekazywany osobom trzecim w celu realizacji zamówienia z jednorazowym rabatem 10%. Natomiast wymiana punków na Nagrody następuje w dowolnym momencie poprzez kontakt z BOK e-mail (biuro@fitapetit.com.pl) lub telefon (+48 607 07 90 40).
4. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.
5. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b. korzystania z Konta i Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), d. korzystania z Programu i Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
6. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. W przypadku odstąpienia Umowa jest uważana jest za niezawartą a strony dokonują wzajemnych zwrotów, co oznacza, że przyznane Punkty zostają anulowane.
§3 PUNKTY

1. Organizator przyznaje punkty za zakup Zestawów, zgodnie z warunkami określonymi poniżej. Wykaz dostępnych Zestawów oraz przyznawanych w Programie punktów za zakup Zestawu znajduje się na stronie Sklepu.
2. Punkty przyznawane są na podstawie opłaconych Zestawów z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika. Zakup jednego Zestawu - jednego dnia diety- z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika, generuje 1 punkt do Skarbonki Uczestnika Programu.
3. Zgromadzenie przez Uczestnika określonej w niniejszym paragrafie liczby punktów, uprawnia Uczestnika do otrzymania następujących Rabatów: 1 pkt. = 1 zł, 10 pkt. = 10 zł. 100 pkt. = 100 zł etc.
4. Organizator naliczy punkty za zakup Zestawów z wykorzystaniem indywidualnego kodu w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zakupu Zestawu. Uczestnikowi przysługuje reklamacja za źle naliczone lub nienaliczone punkty, zgodnie z §6 Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisów w §2.
5. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
6. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane. Przyznanie punktów następuje niezwłocznie po opłaceniu Zestawu z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika. Uczestnik może w każdej chwili dokonać sprawdzenia aktualnego salda punktów poprzez e-mail (biuro@fitapetit.com.pl) lub telefon (+48 607 07 90 40)
7. Punkty są przyporządkowane do danego Konta, nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.
8. Punkty są ważne przez okres trwania niniejszego programu lojalnościowego, od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.
9. W przypadku, gdy Uczestnik nie przedłuży czasu trwania Zestawu lub nie dokona zakupu nowego Zestawu z terminem jego doręczenia przypadającym w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty upływu (dostarczania) ostatniego Zestawu, punkty są kasowane.
10. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Nagrody i są kasowane.
11. Jeżeli nie dojdzie do nabycia Zestawów z wykorzystaniem idywidualnego kodu Uczestnika, w związku z którymi Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie której dokonano zakupu), lub w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.§4 Wymiana

1. Program Lojalnościowy polega na gromadzeniu i wymienianiu określonej liczby uzyskanych przez Uczestnika punktów, zgodnie z §3 Regulaminu, na Rabaty pieniężne, o wartości równoważnej, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu. Punkty przyporządkowane do Konta Uczestnika tworzą pulę punktów Uczestnika (dalej jako „Pula”). Z uwzględnieniem §2 ust. 3, aby otrzymać Rabat Uczestnik musi dokonać wymiany Punktów, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Punkty o zgromadzone w Puli Uczestnika, zostają wykorzystane na Rabaty (wymienione na Rabat pieniężny). Wraz z wybraniem Rabatu stosowna liczba punktów odejmowana jest z Puli punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika.
3. Punkty przyznawane są na podstawie opłaconych Zestawów z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika. Zakup jednego Zestawu - jednego dnia diety- z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika, generuje 1 punkt do Skarbonki Uczestnika Programu.
4. Zgromadzenie przez Uczestnika określonej w niniejszym paragrafie liczby punktów, uprawnia Uczestnika do otrzymania następujących Rabatów: 1 pkt. = 1 zł. W przypadku wybrania diety Fit Apetit o wartości niższej pozostała część kwoty w okresie trwania Programu Lojalnościowego może być wykorzystana jako dopłata do innej diety Fit Apetit, w przypadku natomiast wybrania diety Fit Apetit o wartości wyższej niż wartość Rabatu, Uczestnik może dopłacić różnicę ze środków własnych.  

 

5. Uczestnik może dowolnie wybrać dietę w stosunku do której chce wykorzystać Rabat. 

6. Aby otrzymać Rabat Uczestnik musi zadeklarować wymianę punktów poprzez kontakt z BOK e-mail (biuro@fitapetit.com.pl) lub telefon (+48 607 07 90 40). Uczestnik może zdeklarować wyłącznie Rabat o wartości, której co najmniej równowartość zebrał w formie punktów przyznanych do jego Puli. Wybór Rabatu powoduje odjęcie punktów z Puli Uczestnika. 


7. Punkty i Rabaty nie podlegają wymianie na pieniądze (ani inne środki płatnicze), nie mogą być odsprzedawane, kopiowane, podrabiane, ani w żaden inny sposób modyfikowane.
8. Organizator nie zastrzega maksymalnej ilości punktów jakie może zgromadzić na swoim Koncie Uczestnik, jednak wybór każdorazawa wymiana Punktów na Rabaty pomniejsza jego stan punktów zebranych w Programie Lojalnościowym, zgodnie z wartością punktów.

§5 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail biuro@fitapetit.com.pl. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie przez Organizatora wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Rabatów. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone punkty na Rabaty. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany punktów na Rabaty lub jeżeli Uczestnik wypowie umowę i po wymienieniu punktów na koncie Uczestnika pozostaną niewykorzystane punkty, zostaną one skasowane bez możliwości ich przywrócenia.
3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu.
4. Organizator może zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany punktów na Rabaty.

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, w formie wiadomości e-mail na biuro@fitapetit.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie fitapetit.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.

4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej na stronie www.fitapetit.com.pl.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 

2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie fitapetit.com.pl lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika.
2. W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie fitapetit.com.pl zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
3. Rabaty, które przysługują Uczestnikom, w związku ze zgromadzoną przez nich ilością punktów na podstawie innych (w tym wcześniejszych) programów, akcji promocyjnych lub innych, realizowane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Zamów zestaw
Próbny
Sprawdź
Ile kosztuje
Catering
Sprawdź

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.