Regulamin zamówień i dostaw

Regulamin Serwisu/Sklepu internetowego

Ifit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, znana również jako "Fit Apetit", jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000931151. Posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5223213072 oraz numer REGON 520402300. Firma ta zarządza platformą internetową dostępną pod adresem www.fitapetit.com.pl oraz aplikacją mobilną o nazwie FitChoice, świadcząc usługi, które umożliwiają Klientom składanie Zamówień na różne Produkty, Towary i Usługi dostarczane przez Fit Apetit. Niniejszy Regulamin określa typy i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, zasady tworzenia umów, prawa i obowiązki stron, procedury odstąpienia od umów oraz reklamacji, zarówno poprzez serwis internetowy, jak i aplikację mobilną, które w tym kontekście określane są zbiorczym terminem "Fit Apetit".

Dokument ten określa również warunki składania i realizacji zamówień za pośrednictwem kontaktu telefonicznego oraz poczty elektronicznej. Ponadto, Ifit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do oferowania i udostępniania swoich Usług, Towarów lub Produktów przez alternatywne kanały lub media, które nie zostały szczegółowo wymienione w tym Regulaminie. W takich przypadkach, szczegółowe zasady dotyczące świadczenia usług będą każdorazowo określane i publikowane w sposób odrębny dla każdego z tych kanałów lub mediów.


§1 Definicje

Usługodawca – Ifit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, której działalność jest prowadzona pod adresem ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, znana pod firmą "Fit Apetit", wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze KRS: 0000931151, z numerem NIP: 5223213072 i numerem REGON: 520402300.

Serwis internetowy/Serwis – witryna internetowa prowadzona przez Usługodawcę, dostępna pod adresem www.fitapetit.com.pl oraz http://panel.fitapetit.com.pl, stanowiąca platformę do świadczenia usług.

Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie "FitChoice" opracowane przez Usługodawcę, dystrybuowane poprzez Google Play i AppStore, służące do instalacji na urządzeniu mobilnym, umożliwiające Klientom korzystanie z usług oferowanych przez Usługodawcę.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale obdarzona zdolnością prawną, dokonująca Zamówień w ramach Fit Apetit lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Usługodawcę.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą, zdefiniowany zgodnie z art. 43[1] Kodeksu Cywilnego.

Przedsiębiorca korzystający z praw konsumenta – Klient będący przedsiębiorcą, który zawiera umowę z Usługodawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością zawodową, na podstawie której korzysta z praw przewidzianych dla konsumentów.

Produkt – danie lub zestaw dań, dostarczane przez Fit Apetit, spełniające określone kryteria jakościowe i dietetyczne.

Usługa – działalność elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu Fit Apetit.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem serwisu Fit Apetit.

Konto Klienta – zbiór danych i informacji o Kliencie w serwisie Fit Apetit.

Okres abonamentowy – czas, w którym Usługodawca świadczy usługi dla Klienta.

Zamówienie – deklaracja woli Klienta mająca na celu zawarcie umowy, określająca rodzaj i ilość produktów lub usług.

Formularz rejestracji – narzędzie w serwisie Fit Apetit umożliwiające założenie Konta Klienta.

Towar – produkty oferowane w serwisie Fit Apetit, które nie są określone jako Produkt.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, wyłączając dni świąteczne.

Urządzenie mobilne / Urządzenie – sprzęt umożliwiający korzystanie z aplikacji i usług transmisyjnych, np. smartfon lub tablet.

Google – firma Google Ireland Limited, operator sklepu Google Play.

Google Play – sklep internetowy z aplikacjami dla systemu Android, prowadzony przez Google.

Apple Distribution International – firma zarejestrowana w Irlandii, operator sklepu


§2 Postanowienia ogólne

Usługodawca zobowiązuje się do dostarczania Usług w ramach Serwisu i Aplikacji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Komunikacja z Usługodawcą jest możliwa poprzez następujące kanały:

korespondencję tradycyjną na adres: ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa;
e-mail na adres: biuro@fitapetit.com.pl;
kontakt telefoniczny pod numerem: +48 607 07 90 40.
Przyjęcie Regulaminu i korzystanie z Aplikacji oznacza zawarcie umowy o jej użytkowanie, trwającej do czasu odinstalowania aplikacji.

Klienci są zobowiązani do przestrzegania prawnych i etycznych norm korzystania z Fit Apetit, w tym do niewprowadzania treści zabronionych i nieingerowania w funkcjonowanie Serwisu.

Naruszenie warunków licencji może prowadzić do rozwiązania umowy przez Usługodawcę, zwłaszcza w przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami.

Licencja udzielona Klientowi na używanie Aplikacji jest nieekskluzywna, nieprzenoszalna i obejmuje prawo do korzystania z aplikacji zgodnie z określonymi zasadami.

Aby korzystać z Aplikacji, Klient powinien:

zapoznać się z Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji w Google Play czy AppStore;
pobrać i zainstalować Aplikację zgodnie z instrukcjami.
Do wykorzystania pełni Usług lub funkcji Aplikacji, konieczne może być włączenie usług lokalizacyjnych i dostępu do aparatu w urządzeniu.

Usługodawca może udostępniać powiadomienia push w Aplikacji dla Klientów, którzy wyrazili na to zgodę.

Regulamin jest stale dostępny w systemie Fit Apetit, co umożliwia jego pobranie, reprodukcję i zachowanie poprzez drukowanie lub zapis na nośniku danych.

Minimalne wymagania techniczne dla korzystania z Serwisu obejmują:

dostęp do Internetu poprzez komputer lub urządzenie mobilne;
e-mail;
obsługiwane przeglądarki internetowe: Internet Explorer 11+, Firefox 28.0+, Chrome 32+, Opera 12.17+, Safari 1.1+;
włączone Cookies i Javascript w przeglądarce.
Minimalne wymagania dla korzystania z Aplikacji to:

system operacyjny Android 5.0+ lub iOS 10.0+;
instalacja Aplikacji na kompatybilnym urządzeniu;
internet w urządzeniu mobilnym;
e-mail;
dostępna usługa danych lub Wi-Fi;
konto w Apple ID, Facebook lub Google dla celów rejestracji i logowania.
Usługodawca przestrzega, że korzystanie z Usług elektronicznych niesie za sobą ryzyko związane z działaniem Internetu, w tym ryzyko infekcji systemu Klienta malware oraz dostępu do jego danych przez nieupoważnione osoby. Aby zmniejszyć te ryzyka, zalecane jest stosowanie odpowiednich środków ochrony, takich jak antywirus i firewall.

Przepisy dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorców korzystających z praw konsumentów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 


§3 Usługi

Usługodawca za pośrednictwem Fit Apetit umożliwia korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługi udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie różnią się od Usług i funkcjonalności dostarczanych w ramach Aplikacji. Klient może przeglądać treści prezentowane zarówno w Serwisie jak i Aplikacji, gdzie prezentowane mogą być treści o tematyce branżowej. Zakończenie świadczenia Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi treści dostępnych zarówno w Serwisie jak i Aplikacji ma miejsce w momencie zamknięcia przez niego strony Serwisu lub zamknięcia Aplikacji.

W Aplikacji mobilnej Fit Apetit użytkownicy mają dostęp do dodatkowych funkcji, które ułatwiają interakcję z Usługodawcą oraz poprawiają doświadczenie użytkownika:

Oceny i komentarze do posiłków: Klienci mogą oceniać i komentować zakupione posiłki, co pozwala dostarczanie wartościowego feedbacku.
Składanie zamówień: Aplikacja ułatwia składanie zamówień na oferowane Produkty i Towary, integrując się z kontem klienta dla zapewnienia spójności doświadczeń.
Powiadomienia push: Użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o ważnych wydarzeniach, promocjach czy zmianach statusu ich zamówień.
Zintegrowane logowanie: Możliwość logowania i rejestracji za pośrednictwem kont zewnętrznych (Google, Facebook, Apple) zapewnia łatwy dostęp i synchronizację z innymi usługami.
Konto Klienta w Serwisie oraz Aplikacji jest jednolite, umożliwiając dostęp do tych samych danych logowania. Usługodawca oferuje możliwość zakupu i dostawy Produktów oraz Towarów zgodnie z określonymi w zamówieniu warunkami. Klienci mogą również otrzymywać informacje handlowe poprzez subskrypcję Newslettera i zrezygnować z niej w dowolnym momencie.

W Serwisie internetowym dodatkowo umożliwiona jest publikacja opinii przez Klientów, co przyczynia się do budowania społeczności i wymiany doświadczeń. Natomiast Aplikacja mobilna koncentruje się na personalizacji i interaktywności użytkownika z oferowanymi usługami i produktami.


§4 Procedura składania i realizacji Zamówienia na Produkt lub Towar

Wszystkie informacje dotyczące Produktów i Towarów dostarczane przez Fit Apetit, takie jak szczegółowe opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny, są oficjalnym zaproszeniem do składania ofert zakupowych, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Fit Apetit oferuje Klientom możliwość złożenia zamówienia na Produkty lub Towary na zasadach jednorazowych lub abonamentowych, zgodnie z procedurami określonymi w zamówieniu. Klient może składać zamówienia na trzy sposoby: telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00, oraz w soboty od 9:00 do 14:00; elektronicznie na adres biuro@fitapetit.com.pl poprzez Panel Klienta dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail oraz konta w serwisie Fit Apetit, zwłaszcza przy składaniu zamówienia poprzez formularz. Klient, zalogowany na swoje konto, wybiera Produkt lub Towar, definiuje jego specyfikacje, takie jak rodzaj posiłków , kaloryczność, oraz okres dostawy, podając jednocześnie wymagane dane osobiste i adres dostawy. Złożenie zamówienia poprzez formularz online traktowane jest jako wiążąca oferta zakupu, przyjęta po potwierdzeniu przez Fit Apetit i wysłaniu potwierdzenia na adres e-mail Klienta.

Klient jest zobowiązany do wybrania Produktów z uwzględnieniem swoich indywidualnych potrzeb zdrowotnych, takich jak alergie czy specjalne wymagania dietetyczne. Przy zamówieniu telefonicznym lub e-mailowym Klient powinien precyzyjnie określić wybrane Produkty, sposób dostawy, formę płatności i dostarczyć dane do realizacji zamówienia. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane przez Fit Apetit e-mailem, zawierającym istotne warunki transakcji oraz wskazującym na obowiązek zapłaty.

Zamówienia są przyjmowane zgodnie z jasno określonym harmonogramem: zamówienia na poniedziałek muszą być składane najpóźniej do soboty do godziny 11:00, na wtorek do niedzieli do godziny 12:00, zmiany adresu na następny dzień roboczy są przyjmowane do godziny 9:00 dnia poprzedzającego dostawę, dla poniedziałku do soboty do godziny 11:00. Posiłki dostarczane są w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze kontrolowanej (transportem chłodniczym). Wagi posiłków mogą nieznacznie odbiegać od wagi wzorcowej - przyjęty margines błędu wynosi maksymalnie 10%. 

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z regulaminem, a faktura VAT przesyłana jest Klientowi elektronicznie na wskazany adres e-mail. 


§5 Realizacja zamówień i dostarczanie produktów

Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z terminami określonymi w kalendarzu zamówień, do którego odniesienie następuje podczas składania zamówienia, zgodnie z dostępnymi w nim terminami.

Zmiana adresu dostawy, początkowo wskazanego w zamówieniu, jest możliwa poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych po zalogowaniu do konta klienta, zarówno w panelu klienta, jak i w aplikacji. Klient wybiera nowy termin realizacji dostawy na zmieniony adres. W przypadku, gdy dostawa pod wskazany adres nie jest możliwa, klient zostanie poproszony o podanie alternatywnego adresu.

W dni wolne od pracy, takie jak soboty i niedziele, dostawy produktów są możliwe na dwa dni. Możliwe jest również zamówienie produktu wyłącznie na sobotę lub niedzielę. W niedziele dostawy nie są realizowane, a zamówienia wyłącznie na niedzielę są dostarczane w sobotę poprzedzającą. W dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni wolne lub świąteczne, określone przez usługodawcę, dostawy mogą odbywać się w inny sposób, o czym usługodawca będzie informować klientów.

Dostawa produktów jest realizowana przez usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie.

Możliwość dostawy pod adres wskazany przez klienta jest potwierdzana przez usługodawcę w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient jest informowany o każdorazowej niemożności realizacji dostawy pod wskazany adres.

Usługodawca informuje klienta o przedziałach czasowych, w których dostawa jest możliwa. Dostawa produktu w dni robocze oraz soboty realizowana jest w godzinach 24.00-10.00. Klient może wskazać preferowaną najpóźniejszą godzinę dostawy.

Dostarczenie produktu odbywa się, w miarę możliwości, do godziny preferowanej przez klienta, jednak nie później niż do godziny 10.00.

Koszt dostawy na terenie miast wymienionych na stronie usługodawcy jest wliczony w cenę produktu. Koszt dostawy poza tym obszarem jest określany indywidualnie i komunikowany klientowi podczas składania zamówienia.

W przypadku, gdy realizacja zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwa z przyczyn niezależnych od usługodawcy, możliwe jest ustalenie nowego terminu dostawy, o czym klient jest informowany niezwłocznie.

Usługodawca dokumentuje dostarczenie zamówionych produktów pod wskazany adres poprzez wykonanie fotografii.

W przypadku nieodebrania produktu przez klienta niebędącego konsumentem, z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru lub innych okoliczności niezgłoszonych w wyznaczonym terminie, produkt uważa się za dostarczony. Klient niebędący konsumentem nie ma prawa do żądania zwrotu należności za produkt za dany dzień lub wniesienia innych roszczeń związanych z nieotrzymaniem produktu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów klientowi niebędącemu konsumentem w przypadku wystąpienia czynników niezależnych od usługodawcy, takich jak warunki atmosferyczne czy decyzje administracyjne, które utrudniają lub uniemożliwiają dostawę. W takiej sytuacji klient nie ma prawa do składania reklamacji, rekompensat ani odszkodowań.

Produkty transportowane są przy użyciu profesjonalnego transportu chłodniczego. Jeżeli klient wyraża życzenie pozostawienia produktu pod drzwiami, zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki do jego przechowywania, np. przez umieszczenie w pojemniku z wkładem termicznym lub torbie termicznej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za produkty pozostawione pod drzwiami klienta.

W przypadku zmiany produktu na inny o wyższej wartości w trakcie trwania okresu abonamentowego, klient zobowiązany jest do dokonania dopłaty w terminie określonym przez usługodawcę. Usługodawca poinformuje klienta o terminach dostawy produktu o wyższej wartości, które zależą od terminu dokonania przez klienta zapłaty. Zmiana produktu na produkt o wyższej wartości jest możliwa poprzez indywidualny kontakt z biurem obsługi klienta – mailowo lub telefonicznie – oraz za pośrednictwem funkcji dostępnych w panelu klienta po zalogowaniu. Zmiana staje się skuteczna po dokonaniu (wpłynięciu do usługodawcy) płatności, o której mowa w pierwszym zdaniu tego ustępu.

Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie okresu abonamentowego, po uprzednim powiadomieniu usługodawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail, co najmniej 72 godziny przed planowaną zmianą. Okres abonamentowy zostanie odpowiednio przedłużony o liczbę dni, w których dostawy zostały wstrzymane.

Klient posiadający konto klienta ma również możliwość wstrzymania dostaw, z zachowaniem zasad i terminów określonych przez usługodawcę. W tym celu klient powinien nawiązać bezpośredni kontakt z biurem obsługi klienta.


§6 Płatności

Wszystkie ceny produktów lub towarów prezentowane są w walucie polskiego złotego (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek VAT, cła, jak również wszelkie inne obowiązujące opłaty.

Dostępne formy płatności dla Klienta obejmują:

  • elektroniczne metody płatności, takie jak BLIK, szybkie przelewy bankowe oraz płatności kartą,
  • finansowanie za pośrednictwem PayPo sp. z o.o., zarejestrowanej w Warszawie.

W sytuacji, gdy Usługodawca nie otrzyma płatności od Klienta, ma prawo do skontaktowania się z Klientem w celu przypomnienia o zobowiązaniu płatniczym, co może obejmować wysłanie przypomnienia drogą elektroniczną (e-mail). Fit Apetit zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania należności za to zamówienie.

Klient ma możliwość wyboru płatności za pośrednictwem PayPo sp. z o.o., zarówno w serwisie internetowym, jak i w aplikacji mobilnej. Dokonując tego wyboru, Klient zawiera odrębną umowę z PayPo sp. z o.o., na mocy której może zostać udzielone finansowanie na warunkach ustalonych z tym podmiotem, dotyczące zamówienia złożonego w Fit Apetit. Usługodawca nie jest stroną umowy finansowania i nie ma wpływu na decyzję o udzieleniu przez PayPo finansowania. Szczegółowe informacje na temat tej formy płatności są dostępne bezpośrednio u operatora płatności.


§7 Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Klient posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym oraz bezterminowym, takich jak usługi konta klienta czy subskrypcji newslettera.
Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępie 1, przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i nie wymaga podawania przyczyny. Aby skorzystać z tego prawa, Klient musi złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługodawcy.

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Produktu

Fit Apetit informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są gotowe specjalistyczne posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych. 

W przypadku chęci rezygnacji z dostaw produktów istnieje możliwość zawieszenia dostaw na okres 30 dni lub przepisania zamówienia na inną osobę

§9 Reklamacje

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku, gdy przedmiot zamówienia lub sposób jego realizacji nie odpowiada złożonemu zamówieniu lub postanowieniom niniejszego regulaminu. Reklamacja („Reklamacja") musi zostać złożona w terminie 24 godzin od momentu realizacji dostawy. Zgłoszenia reklamacyjne dokonane po upływie tego terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu. Reklamacje odnoszące się do braku dostawy należy zgłaszać najpóźniej do godziny 10:00 w dniu dostawy.

Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fitapetit.com.pl.

Za złożoną uważa się reklamację w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia jej przez Usługodawcę.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

W przypadku uznania reklamacji przez Fit Apetit, Klient zostanie poinformowany o sposobach rozwiązania sytuacji, które mogą obejmować wymianę przedmiotu zamówienia w innym dniu roboczym lub rekompensatę za niewywiązanie się z umowy. Informacja ta zostanie przekazana Klientowi telefonicznie lub drogą mailową.

W sytuacji, gdy Fit Apetit uzna reklamację za niezasadną, zwłaszcza gdy przedmiot reklamacji jest zgodny z zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o decyzji o nieuwzględnieniu reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, wraz z przedstawieniem odpowiedniego uzasadnienia.


§10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z różnorodnych pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co umożliwia mu uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu. Do dostępnych opcji należą:

Zwrócenie się z wnioskiem do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej celem rozstrzygnięcia sporu wynikającego z umowy zawartej z Usługodawcą.

Możliwość złożenia wniosku do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w celu wszczęcia postępowania mediacyjnego, mającego na celu polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

Uzyskanie bezpłatnej pomocy w zakresie rozstrzygania sporów z Usługodawcą, korzystając z wsparcia powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Federacja Konsumentów oferuje porady pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707, a Stowarzyszenie Konsumentów Polskich udziela porad drogą elektroniczną na adres porady@dlakonsumentow.pl.

Możliwość złożenia skargi poprzez platformę ODR (Online Dispute Resolution), dostępną na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, co stanowi unijny instrument pozasądowego rozwiązywania sporów online.


§12 Postanowienia końcowe

Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz w oparciu o Politykę Prywatności.

Wszystkie prawa do treści opublikowanych na stronie Fit Apetit, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej dotyczące nazwy, domeny internetowej, formularzy oraz logotypów, są własnością Usługodawcy. Ich wykorzystanie jest dozwolone wyłącznie w sposób określony przez Regulamin.

Spory między Usługodawcą a Klientem, będącym Konsumentem, rozstrzygane są przez sądy powszechne, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Spory między Usługodawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą, podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku:

1.zmian w przepisach prawa lub ich interpretacji, które wpływają na treść Regulaminu lub prawa i obowiązki stron;

2.decyzji, orzeczeń lub innych aktów wydanych przez sądy lub organy wpływające na treść Regulaminu;

zmian w zakresie świadczonych usług, funkcjonalności, organizacji działalności Fit Apetit lub sprzedaży, motywowanych względami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi lub biznesowymi;

3.potrzeby usprawnienia działania, zapobiegania nadużyciom lub zwiększenia bezpieczeństwa serwisu;

konieczności wprowadzenia zmian redakcyjnych, w celu wyjaśnienia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących Regulaminu.

Zamów zestaw
Próbny
Sprawdź
Zobacz gdzie
Dowozimy
Sprawdź

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.