Regulamin programu lojalnościowego SKARBONKA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym  Skarbonka(dalej jako ,,Program”/,,Program lojalnościowy”), organizowanym przez  iFIT Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000931151, NIP: 5223213072, REGON 520402300, ul. Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, e-mail: biuro@fitapetit.com.pl (dalej jako ,,Organizator”).
2. Program jest prowadzony na terytorium Polski. Program trwa od dnia 17 lutego 2020 roku od godziny 00.01 do odwołania, z zastrzeżeniem zapisów §5.
3. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
4. Program umożliwia klientom Organizatora (dalej jako ,,Klienci”) nabywającym za pośrednictwem sklepu internetowego fitapetit.com.pl oraz aplikacji Fit Choice(dalej jako ,,Sklep”) program dietetyczny oferowany w Sklepie (dalej jako ,,Zestaw”) zdobycie punktów, które następnie mogą wymienić na rabaty pieniężne (dalej jako ,,Rabaty”) na warunkach określonych w Regulaminie. 
5. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej www.fitapetit.com.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

§2 UCZESTNICY PROGRAMU

1. Uczestnikiem Programu (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski oraz występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.
2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych: a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, b. dostęp do poczty elektronicznej, c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.


3. Zbieranie punktów, które można wymienić na Nagrody w Programie możliwe jest poprzez określone czynności opisane na stronie: https://www.fitapetit.com.pl/skarbonka

4. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.
5. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do: a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b. korzystania z Konta i Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), d. korzystania z Programu i Konta w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
6. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, a w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
7. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
8. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu. W przypadku odstąpienia Umowa jest uważana jest za niezawartą a strony dokonują wzajemnych zwrotów, co oznacza, że przyznane Punkty zostają anulowane.


§3 PUNKTY

1. Organizator przyznaje punkty zgodnie z warunkami określonymi poniżej. 

a) Złożenie zamówienia  - każde wydane 60 zł na dowolny zestaw generuje 0,5 punkta do skarbonki.

b)Ocenianie posiłków przy użyciu aplikacji Fit Choice - Każdy ocenione danie diety pudełkowej to 0,2 punkta do skarbonki. (w przypadku diet 5 posiłków - diety 3 posiłkowe to 0,6 punkta za oceniony cały dzień).Posiłkom można przyznać od 1 do 5 gwiazdek oraz wpisywać swoje komentarze.

c) Udostępniania indywidualnego kodu rabatowego - kod uprawnia do 10%  rabatu dla przyjaciół na pierwsze zamówienie. Osoba udostępniająca kod otrzymuje 1 punkt za każde wydane 60 zł, przez osobę, która z niego skorzystała

d) Wyrażenia zgód marketingowych - Jednorazowa nagroda w postaci 10 punktów do skarbonki.

2. Zgromadzenie przez Uczestnika określonej w niniejszym paragrafie liczby punktów, uprawnia Uczestnika do otrzymania następujących Rabatów: 1 pkt. = 1 zł, 10 pkt. = 10 zł. 100 pkt. = 100 zł etc.
3. Organizator naliczy punkty za zakup Zestawów z wykorzystaniem indywidualnego kodu w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zakupu Zestawu. Uczestnikowi przysługuje reklamacja za źle naliczone lub nienaliczone punkty, zgodnie z §6 Regulaminu, z zastrzeżeniem zapisów w §2.
4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
6. Punkty uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie jako przyznane. Przyznanie punktów następuje niezwłocznie po opłaceniu Zestawu z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika. Uczestnik może w każdej chwili dokonać sprawdzenia aktualnego salda punktów poprzez logowanie do Aplikacji FitChoice lub poprzez e-mail (biuro@fitapetit.com.pl) lub telefon (+48 607 07 90 40)
7. Punkty są przyporządkowane do danego Konta, nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.
8. Punkty są ważne przez okres trwania niniejszego programu lojalnościowego, od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.
9. W przypadku, gdy Uczestnik nie przedłuży czasu trwania Zestawu lub nie dokona zakupu nowego Zestawu z terminem jego doręczenia przypadającym w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty upływu (dostarczania) ostatniego Zestawu, punkty są kasowane.
10. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Nagrody i są kasowane.
11. Jeżeli nie dojdzie do nabycia Zestawów z wykorzystaniem idywidualnego kodu Uczestnika, w związku z którymi Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie której dokonano zakupu), lub w przypadku nadużyć Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.§4 Wymiana

1. Program Lojalnościowy polega na gromadzeniu i wymienianiu określonej liczby uzyskanych przez Uczestnika punktów, zgodnie z §3 Regulaminu, na Rabaty pieniężne, o wartości równoważnej, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu. Punkty przyporządkowane do Konta Uczestnika tworzą pulę punktów Uczestnika (dalej jako „Pula”). Z uwzględnieniem §2 ust. 3, aby otrzymać Rabat Uczestnik musi dokonać wymiany Punktów, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2. Punkty  zgromadzone w Puli Uczestnika, zostają wykorzystane na Rabaty (wymienione na Rabat pieniężny). Wraz z wybraniem Rabatu stosowna liczba punktów odejmowana jest z Puli punktów zgromadzonych na koncie Uczestnika.
3. Punkty przyznawane są na podstawie opłaconych Zestawów z wykorzystaniem indywidualnego kodu Uczestnika lub innych czynności opisanych w paragrafie 3. 
4. Zgromadzenie przez Uczestnika określonej w niniejszym paragrafie liczby punktów, uprawnia Uczestnika do otrzymania następujących Rabatów: 1 pkt. = 1 zł. 

5. Uczestnik może dowolnie wybrać dietę lub czynność jak zmiana pakietu w stosunku do którego chce wykorzystać Rabat. 

6. Aby otrzymać Rabat Uczestnik musi zadeklarować wymianę punktów przy użyciu aplikacji Fit Choice lub poprzez kontakt bezpośredni z BOK.

7. Punkty i Rabaty nie podlegają wymianie na pieniądze (ani inne środki płatnicze), nie mogą być odsprzedawane, kopiowane, podrabiane, ani w żaden inny sposób modyfikowane.
8. Organizator nie zastrzega maksymalnej ilości punktów jakie może zgromadzić na swoim Koncie Uczestnik, jednak  każdorazowa wymiana Punktów na Rabaty pomniejsza jego stan punktów zebranych w Programie Lojalnościowym, zgodnie z wartością punktów.

§5 ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w Programie lojalnościowym ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail biuro@fitapetit.com.pl. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie przez Organizatora wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Rabatów. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone punkty na Rabaty. Jeżeli Uczestnik wypowie umowę bez uprzedniej wymiany punktów na Rabaty lub jeżeli Uczestnik wypowie umowę i po wymienieniu punktów na koncie Uczestnika pozostaną niewykorzystane punkty, zostaną one skasowane bez możliwości ich przywrócenia.
3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu.
4. Organizator może zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Uczestnicy mogą dokonać wymiany punktów na Rabaty.

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: iFIT Sp. z o.o. ul.Wszemirowska 22, 02-411 Warszawa, w formie wiadomości e-mail na biuro@fitapetit.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie fitapetit.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania.

4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępnej na stronie www.fitapetit.com.pl.

§8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem a Organizatorem, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); 

2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie fitapetit.com.pl lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika.
2. W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie fitapetit.com.pl zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
3. Rabaty, które przysługują Uczestnikom, w związku ze zgromadzoną przez nich ilością punktów na podstawie innych (w tym wcześniejszych) programów, akcji promocyjnych lub innych, realizowane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

Zamów zestaw
Próbny
Sprawdź
Zobacz gdzie
Dowozimy
Sprawdź

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.